Az ÁSZF letölthető a KÖVETKEZŐ linkre kattintva: MONTIVÍZ ZRT. ÁSZF

MONTIVÍZ ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Név:                            MONTIVÍZ Vízpalackozó és -forgalmazó Zrt. , mint szállító

Székhely:                     1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

Levelezési cím:             9027 Győr, Hűtőház utca 4.

Cégjegyzékszám:           01-10-044736

Adószám:                     12808764-2-43

 

 

 

 

I.       A szolgáltatás és ellenszolgáltatás tárgya

 

1.1.    Szállító vállalja, hogy

a)       a szerződésben meghatározott telepítési helyeken a szintén ott meghatározott típusú és darabszámú, ballonos természetes ásványvíz adagolására szolgáló háziforrást telepít a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 (tíz) munkanapon belül;

b)      Megrendelő mindenkori egyedi megrendelései alapján a saját töltésű ballonos természetes ásványvizet folyamatosan szállítja Megrendelő részére;

c)       amennyiben Megrendelőhöz szénsavképes háziforrás került kihelyezésre, Megrendelő mindenkori egyedi megrendelései alapján a kiürült szénsavpalackokat telire cseréli;

d)      Megrendelő mindenkori egyedi megrendelései alapján műanyag poharakat és egyéb kiegészítőket szállít Megrendelő részére;

e)       a megrendelő előzetes igénye alapján jellemzően félévente elvégzi a háziforrások karbantartását (rendes karbantartás);

f)       Megrendelő igénye szerint a két rendes karbantartás közötti időszakban is elvégzi a háziforrások karbantartását (rendkívüli karbantartás);

g)      a háziforrások – nem Megrendelő szerződésszegése következtében jelentkező – meghibásodása esetén Megrendelő bejelentése alapján a hibát kijavítja (szervizszolgáltatás).

 

1.2.    Megrendelő vállalja, hogy

a)       a háziforrásokat kizárólag a szerződésben meghatározott helyszíneken használja, illetőleg azokat csak a szerződés módosítását követően, annak megfelelően, Szállító írásos engedélyével és közreműködésével helyezi át;

b)      a Szállító tulajdonát képező háziforrásokra kerülő ballonos vizet kizárólag Szállítótól szerzi be;

c)       a háziforrások bérleti díját megfizeti Szállító részére (ha a Felek bérleti díjat kötöttek ki);

d)      az ásványvíz, a szénsavtöltet és az esetleges kiegészítő termékek vételárát megfizeti Szállító részére;

e)       a kiegészítő szolgáltatások díját megfizeti Szállító részére;

f)       a hozzá kihelyezett, Szállító tulajdonát képező eszközök használatával kapcsolatos, a szerződésben részletesen rögzített szabályokat betartja, a háziforrások rendes karbantartását előzetesen egyeztetett időpontban lehetővé teszi.

 

1.3.    Szállító kijelenti, hogy rendelkezik a ballonos ásványvíz forgalmazásához szükséges engedélyekkel, és az általa forgalmazott ásványvíz egyébként is mindenben megfelel az élelmiszerekkel, illetve ezen belül az ásványvízzel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, minőségi és egyéb előírásoknak, így különösen a 65/2004. (IV. 27) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletnek a természetes ásványvízre vonatkozó rendelkezéseinek. A minőség folyamatos biztosítása érdekében Szállító heti rendszerességgel mintát vesz az ásványvízből különböző vizsgálati pontokon, amit a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályával bevizsgáltat. Szállító kijelenti, hogy az általa kihelyezett háziforrások is megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek, műszaki előírásoknak.

 

1.4.    Szállító tájékoztatja Megrendelőt, hogy a háziforrások rendkívüli karbantartása javasolt a féléves rendes karbantartás közötti időszakban negyedévente elvégezni. A javasolt negyedéves rendkívüli karbantartás megrendelése Megrendelő diszkrecionális jogkörébe tartozik. A rendkívüli karbantartás megrendelésének elmulasztásából adódó esetleges károkért a Feleket egymással szemben nem terheli felelősség, az ebből adódó, bármelyik Félnél felmerült károkat, költségeket mindkét Fél maga viseli. A karbantartás elsősorban az ügyfél általi használatából és külső környezetből eredő higiéniai kockázatok csökkentését szolgálja. A megrendelő felelősége, hogy az általánosan elvárható megfelelő környezetbe helyezze el a vízadagolókat ezzel is csökkentve a szennyeződés kockázatát.

 

II.      A megrendelés és szállítás, illetve szolgáltatás szabályai

2.1.    Szállító a szállításokat és egyéb szolgáltatásokat saját logisztikai parkjával, illetve disztribútori hálózata (alvállalkozói) segítségével teljesíti. A disztribútorok szolgáltatásaiért Szállító sajátjaként felel Megrendelő irányában.

 

2.2.    Budapest és környéke vonatkozásában – ahol Szállító a saját munkavállalói útján nyújtja a szolgáltatást – Megrendelő a megrendelését levélben, emailen, telefonon, telefaxon vagy Szállító honlapján keresztül adhatja le Szállító ügyfélszolgálatára (elérhetőségi idő munkanapokon: 8.00 – 16.30):

 

-        levelezési cím:                9027 Győr, Hűtőház utca 4.

-        email:                             kapcsolat@montiviz.hu

-        telefon:                           +36-1-412-3717

-        telefax:                           +36-1-412-3719

-        honlap:                           www.montiviz.hu

 

2.3.    Az ütemezés szerinti szállítás feltétele, hogy a megrendelés legkésőbb a következő ütemezett szállítási napot megelőző munkanapon 10.00 óráig Szállító ügyfélszolgálatára megérkezzen. Szállító a szállítások ütemezésének megváltoztatásához való jogát fenntartja. Szállító köteles az ütemezés megváltoztatásáról Megrendelőt írásban értesíteni.

 

2.4.    Az ország egyéb területein Szállító a szállításokat disztribútori hálózata segítségével teljesíti. Ezen szállítások esetén a szállítási ütemezésről (az adott szállítási címre történő szállítási napokról), illetve az egyedi megrendelések leadási véghatáridejéről, továbbá ezek esetleges változásáról a disztribútor ad tájékoztatást Megrendelő részére.

 

2.5.    Megrendelő a szállítási mennyiséget és – amennyiben több szállítási címmel is rendelkezik – címet az egyedi megrendelésében köteles megadni. Szállító az egyes megrendeléseket a hatályos szállítási ütemezés szerint köteles teljesíteni az egyedi megrendelésben megjelölt mennyiségben és a rendszerében rögzített vagy a megrendelésben megadott címre.

 

2.6.    Szállító a termékeket minden esetben szállítólevél kíséretében szállítja ki Megrendelőhöz, amit mind a Szállító szállítást végző munkavállalója vagy alvállalkozója (ideértve alvállalkozójának munkavállalóját vagy megbízottját is), mind pedig Megrendelőnek a termékeket, berendezéseket átvevő munkavállalója vagy alvállalkozója vagy megbízottja (ideértve alvállalkozójának vagy megbízottjának munkavállalóját vagy megbízottját is) aláírásával lát el (nevük olvasható feltüntetése alatt vagy felett). A termékeket Megrendelő részéről a szállítási címen átvevő bármely személyt Szállító jogosult úgy tekinteni, mint aki a szállítólevél aláírására is jogosult, Megrendelő az ilyen jogosultság hiányára utóbb nem hivatkozhat.

 

2.7.    A karbantartás jellemzően a Szállító telephelyén történik. A szervizelésre alapesetben a helyszínen kerül sor, kivéve a hűtés és a szivattyú meghibásodását, melyek javítására kizárólag Szállító telephelyén van lehetőség. Szállító a karbantartásra és – szükség esetén – szervizelésre elszállított háziforrások helyett – az elszállítással egyidejűleg – azonos típusú, karbantartáson átesett háziforrást helyez ki Megrendelőhöz. A karbantartás és – szükség esetén – a szervizelés tehát háziforrások cseréje útján történik, amely cseréről Felek szintén szállítólevelet írnak alá. Karbantartás csak vízrendeléssel egyidőben lehetséges.

         A helyszíni javítás érdekében nyújtott szervizszolgáltatás igénybevételekor Szállító minden esetben szerviz kiszállási díjat számít fel. A megrendelt, de a megrendelő hibájából meghiúsult karbantartás esetében egyszeri kiszállási díjat számolunk fel az aktuális ár listánk alapján.

 

2.8.    Szállító a szerződés alapján megrendelt és a helyszínen elvégzett szervizelésekről munkalapot vesz fel, a munkalapra a 2.7. pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. Amennyiben Megrendelő bejelentése alapján Szállító szervizelésre kiszáll, de a szervizelés nem szükséges vagy az Megrendelő érdekkörében felmerülő bármely okból nem végezhető el, Szállító ezt rögzíti a munkalapon, és az indokolatlan szervizkiszállást kiszámlázza.

 

III.    A mennyiségi és minőségi kifogásolás rendje, szavatosság, kötbér

3.1.    Megrendelő a szállítmány mennyiségi vizsgálatát, illetve a csomagolás (ballonok) fizikai minőségi vizsgálatát az átvétellel egyidejűleg köteles elvégezni. Megrendelő a szállítólevél aláírásával egyszersmind azt is igazolja, hogy a szállítmány mennyiségi, illetve a csomagolás fizikai minőségi hibában nem szenved, kivéve, ha a csomagolás fizikai minőségi hibája az átvételkor nyilvánvalóan nem volt felismerhető (rejtett hiba). Amennyiben a szállítmány mennyiségi, avagy a csomagolás fizikai minőségi hibában szenved, ezt a szállítólevélen jelezni kell, egyszersmind Megrendelő a csomagolás fizikai minőségi hibájával érintett áruk átvételét jogosult megtagadni. A jelen pont szerinti mennyiségi hibát a szállító köteles haladéktalanul orvosolni, a jelen pont szerinti minőségi hibában szenvedő árut pedig – amennyiben annak átvételét Megrendelő megtagadta – köteles legkésőbb a következő ütemezett szállítási napon kicserélni. Amennyiben a jelen pont szerinti, nem rejtett minőségi hibában szenvedő árut Megrendelő átveszi, Szállító teljesítése e vonatkozásban hibátlannak tekintendő.

 

3.2.    Szállító az ásványvíz minőségére a palackozástól számított 6 (hat) hónapos szavatosságot vállal (aminek lejárati dátuma a ballon kupakján kerül feltüntetésre), vállalja továbbá, hogy ebből legalább 3 (három) hónap a kiszállítás napjától számítottan is fennáll. Megrendelő az átvételkor köteles ellenőrizni, hogy utóbbi 3 (három) hónapos időköz megtartásra került-e, és amennyiben nem, úgy jogosult az érintett áru átvételét megtagadni. Amennyiben Megrendelő az áru átvételét ezen okból megtagadta, úgy Szállító köteles azt legkésőbb a következő ütemezett szállítási napon kicserélni. Amennyiben Megrendelő az árut átveszi, ezzel a 3 (három) hónapos időköz megtartása is igazoltnak tekintendő, annak hiányára Megrendelő utóbb nem hivatkozhat.

 

3.3.    Szállító az ásványvíz esetleges minőségi hibája (rossz íz, szag stb.) esetén vállalja, hogy a minőségi hibának az ásványvíz szavatossági idején belüli jelzése és a 3.4. pont szerinti eljárás során történő bebizonyosodása esetén a hibás vizet díjmentesen cseréli, kivéve, ha a hiba nyilvánvalóan a háziforrás időközi karbantartásigényére vagy szennyeződésére vezethető vissza (tehát a hiba nem a ballonban lévő vízben, hanem csupán a háziforrásból kifolyó vízben jelentkezik). Amennyiben a háziforrás időközi karbantartásigényére visszavezethető minőségi hiba a legutóbbi karbantartástól számított 3 hónapon belül jelentkezett, úgy Szállító a karbantartást garanciálisan, egyéb esetben (ideértve a háziforrás szennyeződésére visszavezethető minőségi hibát is) rendes karbantartás keretében elvégzi, mindkét esetben gépcsere útján.

 

3.4.    Amennyiben Megrendelő az ásványvíz esetleges minőségi hibáját (rossz íz, szag stb.) tapasztalja, köteles azt haladéktalanul és írásban bejelenteni Szállító ügyfélszolgálatán. A minőségi hiba kivizsgálása érdekében a Felek képviselői (meghatalmazottai) a lehető leghamarabb – de legfeljebb a Megrendelő által jelzett minőségi kifogásnak a Szállítóval történő közlését követő 2 (két) munkanapon belül – közös helyszíni szemlét és vizsgálatot tartanak, melynek során érzékszervi próbákat végeznek mind közvetlenül a ballonból, mind pedig a háziforrásból származó ásványvíz kapcsán, illetve kritikus hiba gyanúja esetén mintavételre is sor kerül. A helyszíni szemle megállapításait a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, amit mindkét Félnek a szemlén résztvevő képviselője aláírásával lát el. Szállító a 3.3. pont szerinti szavatossági kötelezettségeit a helyszíni szemle megállapításai függvényében teljesíti, vízhiba esetén legkésőbb a következő szállítás alkalmával, géphiba esetén a helyszíni szemlét követően azonnal. Esetleges mintavétel esetén a mintát Szállító köteles külső akkreditált laboratóriummal bevizsgáltatni, és annak eredményéről Megrendelőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az írásban előre egyeztetett helyszíni szemlén Megrendelő képviselője nem jelenik meg, és ezért a szemlét nem lehet lefolytatni, az indokolatlan szervizkiszállásnak minősül, amit Szállító jogosult kiszámlázni.

 

3.5.    Szállító a késedelmes vagy a 3.1. pont szerinti hibás teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a késedelmes teljesítéssel, illetve a hibával érintett áru nettó ellenértéke, mértéke pedig ennek 1 %-a naponta, azzal, hogy a kötbér összege a kötbéralap 20 %-át nem haladhatja meg. Késedelem esetén a kötbér a teljesítés határidejét követő naptól a teljesítés napjáig, hibás teljesítés esetén pedig a hibás teljesítés Szállító részére történt írásbeli bejelentésének napját követő naptól a hiba elhárításának (kijavítás vagy kicserélés) napjáig, avagy mindkét esetben a kötbérmaximum elérésének napjáig jár. Megrendelő a kötbér összegéről kötbérbekérőt vagy számlát köteles kiállítani, és ennek megküldésével egyidejűleg megtett írásbeli nyilatkozatával kötbérkövetelését jogosult esedékes számlatartozásába beszámítani. A kötbér kárátalányként nem minősül szolgáltatás ellenértékének, ezért azt ÁFA nem terheli. Erre tekintettel, ha a kötbérről számla kerül kiállításra, úgy Megrendelő azon köteles egyértelműen megnevezni a kiszámlázott összeg jogcímét (kötbér), valamint azt, hogy a számla kiállítására az ÁFA-törvény hatályán kívüli ügylet kapcsán került sor.

 

3.6.    Tekintettel arra, hogy

-        a csomagolás jellege (lezárt ballonok) miatt az ásványvíz minőségi vizsgálata Megrendelő által sem az átvételkor, sem azt követő rövid időn belül nem lehetséges;

-        az ásványvíz minősége, illetve annak esetleges hibája kizárólag az egyes ballon ásványvizek fogyasztásának megkezdésekor derülhet ki;

-        ugyanakkor az ásványvíz minőségi hibája a szakszerűtlen tárolás vagy fogyasztás miatt a kiszállítást követően is kialakulhat, illetve azt a háziforrás karbantartásigénye vagy szennyeződése is okozhatja;

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szállítót az ásványvíz esetleges minőségi hibája (rossz íz, szag stb.) miatt kötbérfizetési kötelezettség nem terheli, ez azonban a 3.3. pont szerinti szavatossági kötelezettségét nem érinti.

 

3.7.    Szállító a már kiszállított, hibátlan víz árát élelmiszerbiztonsági okokból a ballon bontatlansága esetén sem téríti vissza. Ettől függetlenül Szállító a már kiszállított vizet Megrendelő kérésére – megsemmisítés céljából – visszaszállítási felár megfizetése ellenében visszaszállítja.

 

IV.    Árak és díjak, fizetési feltételek

4.1.    Megrendelő a megrendelt termékekért és szolgáltatásokért a szerződésben felsorolt árakat, illetve díjakat (a továbbiakban együttesen: árak) köteles fizetni.

 

4.2.    Szállító jogosult az árait a Központi Statisztikai Hivatal által minden év elején közzétett megelőző évi fogyasztóiár-index (Élelmiszerekre vonatkozó) mértékének megfelelően egyoldalúan növelni, melyet legkésőbb a tárgyév március 1. napjáig köteles Megrendelő felé írásban jelezni. Amennyiben a megrendelő az írásban (e-mail) megküldött árakra 8 napon belül nem reagál, a szállító azt elfogadottnak tekinti. Amennyiben a megrendelő az árakat nem fogadja el úgy szerződés az áremelés napjával megszűnik.

         Rendkívüli gazdasági körülmény esetén a szállító jogosult a költségeinek fedezése árkorrekciót végrehajtani, amennyiben a szerződéskötés napján érvényben lévő üzemanyagárhoz viszonyított növekedés és az euró forinttal szembeni erősödésé meghaladja 7%-ot. Amennyiben a megrendelő az árakat nem fogadja el a szerződés az áremelés napjával megszűnik.

 

4.3.    A Szállító az 4.2. pontban meghatározottakon túlmenően is fenntartja a szerződésben meghatározott árak egyoldalú megváltoztatásának a jogát. Szállító a tervezett árváltozásról köteles a Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatni. Megrendelő elfogadó nyilatkozata az árváltozáshoz nem szükséges, de Megrendelő az árváltozás vele való közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, azzal, hogy Megrendelő részéről az indítványra vonatkozó bármilyen egyet nem értés kifejezését tartalmilag azonnali hatályú felmondásnak kell tekinteni. Amennyiben Megrendelő a fenti határidőben felmondási jogával nem él (illetve nem tesz olyan nyilatkozatot, amit a fentiek szerint tartalmilag azonnali hatályú felmondásának kell tekinteni), a Szállító által javasolt módosítás a határidő utolsó napját követő napon lép hatályba (amennyiben a határidőben ajánlott küldeményként feladott felmondás bármely okból ezt követően kerülne kézbesítésre Szállító részére, úgy a módosításokat utólag hatályba nem lépettnek kell tekinteni). Amennyiben a Megrendelő – függetlenül attól, hogy elfogadó nyilatkozata a módosításhoz nem szükséges – a módosítási javaslat kapcsán írásbeli elfogadó nyilatkozatot tesz, és ez Szállítóval a fentiek szerint számított hatálybalépési napot megelőzően kerül közlésre, úgy a fentiektől eltérően a módosítás az elfogadó nyilatkozat Szállítóval való közlésének napját követő napon lép hatályba. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti árváltoztatást Szállító indokolni nem köteles, de ettől függetlenül azzal Szállító különösen a piaci viszonyok megváltozása esetén, illetve akkor él, ha a szerződésben meghatározott mértékű minimum ballon/háziforrás/hónap elvárt átlagos ásványvízfogyasztás nem teljesül (tekintve, hogy a szerződés szerinti árengedményeket Szállító ezen elvárt átlagos ásványvízfogyasztás alapján kalkulálta).

 

4.4.    Megrendelő vízfogyasztásának alakulását Szállító folyamatosan monitorozza, felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképpen az kerül megállapításra, hogy a fogyasztás a vizsgálati időszakon – ami jelen pont alkalmazásában legfeljebb a vizsgálati eredmény Megrendelővel történő közlésének hónapját megelőző 6 (hat) hónap – belüli bármely egymást követő 3 (három) naptári hónap havi átlagában kevesebb, mint az elvárt fogyasztás 80 %-a, úgy Szállító az egyoldalú ármódosítási javaslat megtétele helyett maga is jogosult a rendkívüli felmondás jogát gyakorolni.

 

4.5.    Szállító a Megrendelőhöz kihelyezett ballonok és ballontároló rekeszek után betéti díjat számít fel, amit aktuális számláján szintén szerepeltet. A betéti díj számlázása, illetve visszatérítése követi a Felek közötti göngyölegmozgást, azaz az első kiszállítást követően Szállító a kivitt és visszaszolgáltatott göngyölegmennyiség különbözete után számítja fel a betéti díjat. Negatív különbözet esetén a betéti díj visszatérítése elsődlegesen oly módon történik, hogy az a számlaösszegből levonásra kerül. Amennyiben a teljes negatív különbözeti összeg ilyen módon történő elszámolására nincs lehetőség, úgy a maradványt a Szállító a Megrendelő javára nyilvántartja, és a Megrendelő által fizetendő következő számlá(k)ból vonja le. A szerződés megszűnése esetén a Szállító a Megrendelő által visszajuttatott sértetlen (azaz rendeltetésszerű használatra alkalmas) göngyölegre eső betéti díjat – hiánytalan elszámolás esetén – a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra visszautalja, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 (harminc) napon belül.

 

4.6.    Szállító a számláját az egyes szállítások, illetve szolgáltatások teljesítését követően állítja ki és küldi meg Megrendelő részére, kivéve a háziforrások esetleges bérleti díjára vonatkozó számlát, melyet negyedévente előre számláz ki (az első – csonka – számlázási negyedév a háziforrások kihelyezésének hónapját követő második hónap utolsó napjával végződik). Szállító a kiegészítő eszközök bérleti díjáról időszakos elszámolású számlát állít ki naptári félévente, az időszakot követő hónapban. Szállító a számlához köteles mellékelni a számlázás alapjául szolgáló, Megrendelő által aláírt szállítólevele(ke)t és/vagy munkalapo(ka)t. Szállító vállalja, hogy a számlákat a kiállítástól számított 2 (kettő) munkanapon belül postára adja Megrendelő részére. Amennyiben a postára adás később történik, a teljesítési határidő a számlán feltüntetetthez képest a postázási késedelem napjainak számával meghosszabbodik.

 

4.7.    Megrendelő a megfelelően kiállított számla összegét – hacsak a szerződés másként nem rendelkezik – az azon feltüntetett kiállítási naptól számított 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni Szállító részére, Szállítónak a számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján. A közlemény rovatban Megrendelő köteles feltüntetni a számla sorszámát, valamint saját vevőkódját. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt a Ptk. 6:155. §-a szerinti – de legalább évi 10 %-os – mértékű késedelmikamat-fizetési kötelezettség terheli.

 

4.8.    Amennyiben Szállító bármely, Megrendelő által nem vitatott számlája határidőben nem kerül kiegyenlítésre, úgy Szállító jogosult a további szállításokat a tartozás rendezéséig felfüggeszteni (visszatartási jog). A felfüggesztéssel érintett megrendelés szállítási határidejébe nem számít bele az az időtartam, ami alatt a megrendelés beérkezését követően a Megrendelő bármely számla kiegyenlítésével késedelemben volt.

 

V.      A Felek egyéb jogai és kötelezettségei

5.1.    Megrendelő köteles a birtokába adott, de a Szállító tulajdonában álló eszközöket (így különösen a háziforrásokat, ballonokat, szénsavpalackokat és ballontároló rekeszeket) rendeltetés- és szerződésszerűen használni, épségüket megőrizni, a rongálásokat, illetve eltűnésüket megakadályozni. Az ilyen eszközökben szerződésszegés miatt bekövetkezett kárt (beleértve az eszközök teljes megsemmisülését és eltűnését is) Megrendelő köteles megtéríteni Szállító részére, kivéve, ha Megrendelő bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Javítható károsodás esetén a kártérítési összeg a javításhoz szükséges alkatrészek mindenkori nettó újrabeszerzési árának és a mindenkori aktuális listaár szerinti rendkívüli karbantartás díja. Javíthatatlan károsodás esetén – ideértve azt az esetet is, ha az eszköz megsemmisül vagy eltűnik, illetve a ballonba idegen anyag kerül – a kártérítési összeg az adott eszköz mindenkori nettó újrabeszerzési értéke, illetve, ha az adott eszköz már nem szerezhető be, akkor az adott eszköz eredeti nettó beszerzési értékének a fogyasztóiár-indexszel korrigált összege. A ballonok és ballontárolórekesz esetében a mindenkori listaár az elszámolás alapja. A Szállító kifejezetten megtiltja a MONTI ásványvízes ballonok bármilyen egyéb célú használatát, kölcsönadását vagy elidegenítését. A ballonok a betéti díj megfizetése ellenére sem kerül a megrendelő tulajdonába a Montivíz Zrt. tulajdonjogát továbbra is fenntartja. Megrendelő a káreseményről való értesülését követően haladéktalanul köteles a Szállítót értesíteni, és arról Szállítóval közösen jegyzőkönyvet felvenni, a jegyzőkönyv felvételének elmaradása azonban Szállító kártérítési igényét értelemszerűen nem érinti.

 

5.2.    A háziforrásokat és a szénsavpalackokat Megrendelő kizárólag a Felek által közösen, előre meghatározott és a szerződésben rögzített kihelyezési címen és a Szállító által megadott módon (ld. a szerződésben szereplő használati útmutatót) működtetheti. Amennyiben Megrendelő a háziforrást másik kihelyezési helyen kívánja továbbműködtetni, ezen igényét köteles a Szállítónak bejelenteni, aki az átköltöztetés iránt a Felek által egyeztetett időpontban intézkedik. Ha a háziforrásnak a kihelyezési helyszínen belüli kisebb átmozgatása válik szükségessé, Megrendelő erről köteles írásban tájékoztatni Szállítót. Szállító nem felel a háziforrások Megrendelő általi helytelen (így különösen a használati útmutató előírásainak meg nem felelő) elhelyezéséből vagy működtetéséből, továbbá a Megrendelő általi jogosulatlan szállításából vagy átmozgatásából eredő vagy ezekre visszavezethető, akár Megrendelőnek, akár 3. személynek okozott károkért, ideértve a fentiekből eredő vagy ezekre visszavezethető esetleges fertőzéseket is.

 

5.3.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító által biztosított háziforrásokból kizárólag a Szállító által forgalmazott ásványvíz fogyasztható, azokra más folyadékot vagy más gyártó vizét tartalmazó ballon nem helyezhető, továbbá a ballonokba semmiféle más folyadék (ideértve más gyártó vizét is) nem tölthető. Előbbi kötelezettségek megszegése esetén Megrendelő – az érintett háziforrások rendkívüli karbantartási díján, illetve az érintett ballonok betéti díján túlmenően – köteles Szállító részére kötbér jogcímén a fenti szerződésszegés Szállító tudomására jutásának hónapját megelőző 12 hónap jelen szerződés szerinti nettó forgalmának 10 %-át, azaz tíz százalékát, de legalább 100.000,- Ft-ot, azaz egyszázezer forintot és legfeljebb 1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot megfizetni, tekintettel az ilyen visszaélés mögött álló szándékosságra és rosszhiszeműségre, valamint az emiatt a Szállító oldalán jelentkező nagyfokú élelmiszerbiztonsági kockázatra és bevételkiesésre. Amennyiben a szerződésszegés Szállító tudomására jutásának napjáig a szerződés 12 hónapnál rövidebb ideje áll fenn, úgy a kötbér alapja úgy határozandó meg, hogy az addigi tényleges nettó forgalmat meg kell szorozni 365-nek és a szerződésből a szerződésszegés Szállító tudomására jutásának napjáig eltelt napok számának a hányadosával. A szerződésszegés Szállító tudomására jutásának napjaként azt a napot kell tekinteni, amikor Szállító a szerződésszegést a Megrendelővel írásban közölte.

 

5.4.    Amennyiben Megrendelő a háziforrás és/vagy a ballon belső szennyeződéséről értesül, köteles az ásványvízfogyasztás leállítása iránt haladéktalanul intézkedni és Szállítót értesíteni annak érdekében, hogy utóbbi a szükséges biztonsági intézkedéseket megtehesse.

 

5.5.    A háziforrásokra és a ballonokra semmilyen reklám, szórólap nem helyezhető.

 

5.6.    Szállító évente egyszer – rendszerint a tárgyévet követő év januárjában – a tárgyév december 31-ére vonatkozóan felvett leltárívet küld Megrendelő részére a neki átadott eszközeiről, amit Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül köteles cégszerűen aláírva, eredetiben visszaküldeni, vagy ugyanezen határidőn belül vitatni. Amennyiben határidőben sem visszaküldésre, sem pedig érdemi vitatásra nem kerül sor Megrendelő részéről, ez úgy tekintendő, hogy a leltáríven feltüntetett eszközök kapcsán elismerte, hogy azok a tárgyév december 31-én a birtokában voltak. Amennyiben Megrendelő a megküldött leltárív bármely adatát vitatja, úgy Szállító indítványozhatja, hogy a Felek közösen vegyenek fel leltárt Megrendelőnél, és ezen leltár eredményének a szállítólevelekkel történő egybevetése útján tisztázzák, hogy valós leltárhiányról van-e szó, avagy csupán Szállító nyilvántartása szorul pontosításra.

 

5.7.    Megrendelő jogosult a szerződés szerint kihelyezett háziforrások számának és/vagy kihelyezési helyének megváltoztatását indítványozni Szállító felé. Amennyiben Szállító ehhez hozzájárul, Felek a szerződést e vonatkozásban írásban kétoldalúan módosítják. Megrendelő ennek kapcsán tudomásul veszi, hogy Szállító az ilyen szerződésmódosítást követően fokozottan vizsgálja azt, hogy az eredeti árajánlat megtételénél figyelembe vett ballon/háziforrás/hónap elvárt átlagos vízfogyasztás a megváltozott feltételek mellett teljesül-e.

 

5.8.    A jelen VI. fejezetben szabályozott megrendelői kötelezettségek kapcsán Megrendelő köteles biztosítani, hogy azokat tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, illetve egyéb, a Szállító eszközeihez a Megrendelő jogán hozzáférő személyek is betartsák. Ezen kötelezettségeknek a fenti 3. személyek általi megszegéséből eredő károkért Megrendelő Szállító irányában úgy és annyiban felel, mintha maga járt volna el.

 

5.9.    A Montivíz Zrt üzletpolitikája a közvetlen értékesítés és szolgáltatás nyújtás ügyfelei részére, ezért kifejezetten megtiltja ezek továbbértékesítését. Ettől eltérni kizárólag írásos megállapodás alapján lehetséges. Amennyiben a Montivíz Zrt. termékeivel és szolgáltatásával visszaélés történik, így ügyletenként 1 millió forint (azaz 1.000.000 Ft) kártérítési díjra jogosult.

 

 

VI.    A szerződés hatálybalépése, időtartama, módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1.    A szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben pedig az aláírásokra nem egy napon kerül sor, úgy a későbbi aláírás napján jön létre és lép hatályba. Ha automata kihelyezésekre a szerződés aláírását megelőzően kerül sor, úgy erre az esetre felek rögzítik, hogy - szóbeli magatartásuk és ráutaló magatartásuk alapján – már a kihelyezés napjától a szerződés feltételeit alkalmazzák a Szerződés teljesítése során. A szerződést a Felek a hatálybalépés napjától kezdődően határozatlan időtartamra kötik meg.

 

6.2.    A szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. Szállító jogosult írásban egyoldalúan is módosítani a szerződést az 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint. Ha a szerződés bármilyen módosításának eredményeképpen a kihelyezett háziforrások száma csökkentésre kerül, úgy az emiatt visszaszállított háziforrások után Szállító egyszeri rendes karbantartási díjat jogosult a mindenkori aktuális listaáron kiszámlázni háziforrásonként, függetlenül attól, hogy a megelőző karbantartás óta mennyi idő telt el.

 

6.3.    A szerződés megszűnik, amennyiben bármelyik Fél jogutód nélküli megszüntetésére kerül sor. A szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik. A Felek megállapodnak, hogy a Montivíz Zrt. egyoldalúan jogosult a jelen Szerződést bármely harmadik félre átruházni, amely átruházáshoz a megrendelő ezennel kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul és a szükséges jognyilatkozatát a Ptk. 6:209. §. (1) bekezdése alapján előzetesen megadja.  Az ilyen átruházásról a Montivíz Zrt. köteles a megrendelőt írásban 8 nappal előzetesen értesíteni, azzal, hogy az átruházás a megrendelőnek küldött ilyen értesítésben meghatározott időponttól lép hatályba.

A szerződésátruházás alapján a Szerződésbe belépő felet fogják megilletni mindazon jogok, és terhelni mindazon kötelezettségek, amelyek a Szerződésből kilépő Montivíz Zrt. a szerződésben maradó megrendelővel szemben a jelen Szerződés alapján megilletik és terhelik. 

 

6.4.    A szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, legalább 30 (harminc) napos felmondási idővel bármikor indokolás nélkül megszüntetheti a már kiszámlázott bérlet utolsó napjára (rendes felmondás). A felmondási idő a felmondó nyilatkozat másik Féllel való közlésének napját követő napon kezdődik, a szerződés a felmondási idő utolsó napjának végén szűnik meg.

 

6.5.    Megrendelő jogosult a szerződést indokolással ellátott egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha Szállító

a)       a szerződés szerinti szállítási vagy karbantartási kötelezettségének legalább 8 (nyolc) napos póthatáridőt tűző írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget;

b)      rendszeresen késedelmesen vagy a 3.1. pont szerinti hibával szállít (Felek a késedelmes, hibás szállítást akkor tekintik rendszeresnek, ha bármely egymást követő három naptári hónapon belül legalább három alkalommal vagy egymást követő három szállítás alkalmával megvalósul), vagy a 3.5. pontban foglaltak szerint számított kötbérösszeg a kötbérmaximumot eléri;

c)       súlyosan megsérti a Megrendelő területén érvényes biztonsági előírásokat, feltéve, hogy ilyen előírások léteznek, és azok Szállítóval – az előírásszegést megelőzően – írásban közlésre kerültek;

d)      nyilatkozatával vagy magatartásával (eljárásával) sérti a Megrendelő jóhírét, üzleti tisztességét;

e)       megsérti titoktartási kötelezettségét;

f)       a szerződés szerinti egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi, és a szerződésszegést legalább 8 (nyolc) napos határidőt tűző írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja (ha a szerződésszegés jellegénél fogva nyilvánvalóan nem orvosolható, úgy a felmondás előtt felszólításra és póthatáridő tűzésére nincs szükség);

g)      az 4.3. pontban foglalt egyoldalú szerződésmódosítással él, és azt Megrendelő nem kívánja elfogadni.

 

6.6.    Szállító jogosult a szerződést indokolással ellátott egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha Megrendelő

a)       fizetési kötelezettségének legalább 8 (nyolc) napos póthatáridőt tűző írásbeli felszólításra sem tesz eleget;

b)      rendszeresen késedelmesen fizet (Felek a késedelmes fizetést akkor tekintik rendszeresnek, ha bármely egymást követő három naptári hónapon belül legalább három alkalommal vagy egymást követő három számlázás alkalmával megvalósul);

c)       a hozzá kihelyezett, Szállító tulajdonában álló eszközöket nem rendeltetésszerűen használja – függetlenül attól, hogy a rendeltetésellenes használat tényleges kárt okozott-e –, ideértve azt is, ha a rendes karbantartást nem teszi lehetővé;

d)      nyilatkozatával vagy magatartásával (eljárásával) sérti a Szállító jóhírét, üzleti tisztességét;

e)       megsérti titoktartási kötelezettségét;

f)       a szerződés szerinti egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi, és a szerződésszegést legalább 8 (nyolc) napos határidőt tűző írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja (amennyiben a szerződésszegés jellegénél fogva nyilvánvalóan nem orvosolható, úgy a felmondás előtt felszólításra és póthatáridő tűzésére nincs szükség);

g)      fogyasztása az 4.4. pontban meghatározott mértékben elmarad az elvárt fogyasztástól (minősített alulfogyasztás);

h)      fizetésképtelen, azaz vele szemben jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelésére került sor.

i)       Amennyiben a szerződéskötés napján érvényben lévő üzemanyagárhoz viszonyított növekedés és az euró forinttal szembeni erősödésé meghaladja 7%-ot és a vevő az új árat nem fogadja el az értesítést követő 8 napon belül.

 

6.7.    Rendkívüli felmondás esetén a szerződés a felmondó nyilatkozat másik Féllel való közlése napjának végén szűnik meg.

 

6.8.    A szerződés megszűnését követően a Felek kötelesek egymással elszámolni (ide nem értve az előre kiszámlázott bérleti díjakat, melyek a szerződésnek a bérleti időszak lejártát megelőzően történő megszűnése esetén is kifizetendőek, illetve ekkor sem járnak vissza), a Megrendelő pedig köteles a nála lévő, Szállító tulajdonát képező eszközöket rendeltetésszerű állapotban haladéktalanul a Szállítónak visszaadni, és azok elszállítását a szerződés megszűnését követő legkésőbb 8 (nyolc) napon belül lehetővé tenni. A szerződés megszűnését követően visszaszállított háziforrások után Szállító egyszeri rendes karbantartási díjat jogosult a mindenkori aktuális listaáron kiszámlázni háziforrásonként, függetlenül attól, hogy a megelőző karbantartás óta mennyi idő telt el.

 

6.9.    Ha Megrendelő a 6.8. pont szerinti elszállítást az ott meghatározott határidőn belül nem teszi lehetővé, úgy a határidő lejártát követő naptól számítottan kötbért köteles fizetni, melynek mértéke háziforrások esetén 20.000,- Ft, azaz húszezer forint/nap/háziforrás, minden más eszköz esetén pedig 5.000,- Ft, azaz ötezer forint/nap/eszköz. A kötbér az adott eszköz visszaszolgáltatásának napjáig jár, azzal, hogy annak maximális mértéke háziforrásonként 200.000,- Ft, egyéb eszközönként pedig 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint. A kötbérmaximum elérését követően, amennyiben a maximális kötbér a vissza nem szolgáltatott eszközöknek a 5.1. pontban foglaltak figyelembe vételével meghatározott nettó újrabeszerzési összértékét nem fedezi, úgy Szállító jogosult ezen nettó újrabeszerzési összérték és a neki járó kötbér pozitív különbözetét is kártérítés jogcímén érvényesíteni Megrendelővel szemben.

 

6.10.  Ha bármely eszköznek a 6.8. pont szerinti elszállítása azért nem lehetséges, mert az adott eszköz már nincs meg, úgy ezt Megrendelő legkésőbb a Szerződés megszűnését követő 8. (nyolcadik) napon 16.30-ig jogosult írásban jelezni Szállító részére. Ebben az esetben Megrendelő 6.9. pont szerinti kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be, ha Megrendelő – a Szállító ezt követő írásbeli fizetési felhívásának közlését követő 3 (három) munkanapon belül – Szállító kárát a 5.1. pontban foglaltak szerint megtéríti (illetve betétdíjas eszköz esetében írásban lemond a betéti díj visszakövetelésére vonatkozó jogáról), feltéve továbbá, hogy a meglévő eszközök elszállítását egyébként korábban a 6.8. pontban foglaltaknak megfelelően határidőben lehetővé tette. A kártérítési összegre vonatkozó fizetési (nyilatkozattételi) határidő eredménytelen eltelte esetén a kötbérfizetési kötelezettség a 6.9. pont szerinti feltételekkel – tehát az eredeti kezdő időponttól – beáll, és Szállító a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni a 6.9. pontban foglaltak szerint.

 

VII.   Kapcsolattartás

7.1.    A Szerződés teljesítése során a Felek kapcsolattartók útján érintkeznek, akiket – elérhetőségeikkel együtt – a szerződésben rögzítenek.

 

7.2.    Felek a fejlécben rögzített adataikban, illetve a kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul kötelesek írásban közölni a másik Féllel, azzal, hogy a fejlécben rögzített adatok változását egyidejűleg igazolni is kötelesek. Az ilyen adatokban bekövetkezett változás a szerződés módosítását nem igényli, az a fentiek szerinti egyoldalú írásbeli közléssel hatályosul. Az adatváltozás közlésének elmulasztása miatt a másik Felet érő kárt a mulasztó Fél köteles megtéríteni a másik Fél részére, ha pedig a közlés elmulasztása miatt a mulasztó Felet éri kár, azt viselni köteles.

 

7.3.    Felek rögzítik, hogy a szerződéses kapcsolat során a papír alapú írásbeli kommunikációval egyenrangú írásbeli kommunikációnak tekintik a szerződésben rögzített – vagy később a másik Féllel írásban közölt – kapcsolattartók által az ugyanott rögzített email címre vagy telefaxszámra küldött értesítéseket, ide nem értve a szerződés kétoldalú módosítását, illetve kétoldalú vagy egyoldalú megszüntetését, amely jognyilatkozatok kizárólag papír alapon, eredeti cégszerű aláírásokkal ellátva joghatályosak. Ahol a papíralapú írásbeli kommunikáció a fentiek szerint nem kötelező, ott a Felek elsősorban emailben kommunikálnak, és csak ennek akadályoztatása esetén térnek át a papíralapú kommunikációra.

 

7.4.    Az írásbeli értesítés közöltnek tekintendő:

 

a)       személyes kézbesítés esetén (ideértve a futárszolgálat útján történő kézbesítést is) a címzettnek történő átadáskor, amikor a címzett képviselője az átvételt megerősíti vagy megtagadja;

b)      ajánlott-tértivevényes levél esetén a címzettnek történő átadáskor, amikor a címzett képviselője az átvételt megerősíti (a tértivevényen feltüntetett időpontban);

c)       ajánlott levél esetén a postára adástól számított 5. munkanapon, kivéve, ha a kézbesítés pontos napja bizonyításra kerül;

d)      postai kézbesítés esetén a postára adás napjára visszamenőleges hatállyal akkor is, ha a küldemény „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott”, „átvételt megtagadta” vagy „nem kereste” megjegyzéssel érkezik vissza, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a kézbesítés sikertelensége a posta mulasztásának tudható be (mely utóbbi esetben a küldemény kézbesítetlennek minősül);

e)       emailen vagy telefaxon történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer vagy a telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report), kivéve, ha a címzett bizonyítja, hogy az email vagy telefax elküldésének időpontjában fennálló rendszerhiba miatt az emailt vagy a telefaxot nem vagy csak később kapta meg.

 

7.5.    A 7.4. pont c)-e) alpontjai szerinti kézbesítési vélelem beálltának feltétele az is, hogy a címzés egyébként megfeleljen a  szerződésben rögzített vagy a Fél által később a másik Féllel írásban közölt kapcsolattartási címnek.

 

7.6.    A szerződés szerinti határidő a közlés fentiek szerinti időpontjától függetlenül megtartottnak tekintendő, amennyiben a jognyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postázásra kerül.

 

 

 

VII.   Titoktartás

8.1.    A szerződés megkötése vagy teljesítése során a másik Félről a Fél tudomására jutott bizalmas információk (ideértve a szerződés tartalmát is) üzleti titoknak minősülnek. Bizalmasnak – és így üzleti titoknak – minősül az információ akkor, ha az még nem nyilvános, és annak nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelenek részére történő átadása vagy illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a másik Fél – vagy adott esetben harmadik személy – jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit, illetve személyiségi jogait sérti vagy veszélyezteti.

 

8.2.    Felek az üzleti titkot kötelesek bizalmasan kezelni, és gondoskodni arról, hogy azok illetéktelen személyek tudomására és/vagy birtokába ne jussanak. Felek az ilyen információkat a szerződés teljesítésétől eltérő célra nem használhatják, és saját alkalmazottjaik, megbízottjaik tudomására is csak annyiban hozhatják, amennyiben az a szerződés teljesítéséhez szükséges, azzal, hogy a másik Fél irányában az ilyen személyek titoktartásáért is felelősséggel tartoznak. Felek titoktartási kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnését követően is fennáll.

 

8.3.    Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha

a)       a Félre vonatkozó bizalmas információ a másik Fél általi titoksértést megelőzően a másik Féltől függetlenül már az érintett illetéktelen személyhez vagy nyilvánosságra került;

b)      bármelyik Fél a másik Fél nemfizetése esetén a behajtáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat 3. személy részére kiadja.

 

8.4.    A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét megsértő Fél köteles kötbér jogcímén 500.000,- Ft-ot, azaz ötszázezer forintot megfizetni a jogaiban sérelmet szenvedett Fél részére.

 

IX.    Záró rendelkezések

9.1.    Felek kötelesek 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni a másik Felet arról, ha végelszámolásukat határozták el, avagy ellenük jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelésére került sor.

 

9.2.    A Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szállító a Megrendelő nevét/cégnevét – mint egyik ügyfelét – a referencialistáján feltüntesse, ide nem értve a Megrendelő esetleges logóját, mely csak Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén és iránymutatása szerint tüntethető fel a referencialistán. A Megrendelő nevének és/vagy logójának más célra való felhasználása kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. Megrendelő jogosult mind a szerződés aláírásával, mind pedig a külön okiratban adott hozzájárulást bármikor egyoldalúan indokolás nélkül visszavonni, amely esetben Szállító a Megrendelő nevét és/vagy logóját a referencialistájáról köteles eltávolítani, illetve a Megrendelő nevének és/vagy logójának egyéb használatát megszüntetni.

 

9.3.    Felek a szerződésből eredő vitáikat elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

9.4.    A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.